காலாண்டுத் தேர்வு கால அட்டவணை முதன்மைக்கல்வி அலுவலக புதிய இணையதளத்தின் தங்கள் பள்ளியின் ஈ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

காலாண்டுத் தேர்வு கால அட்டவணை தங்கள் பள்ளியின் முதன்மைக்கல்வி அலுவலக புதிய இணையதளத்தின் ஈ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

error: Content is protected !!