தமிழ் வளர்ச்சி – 2015 – 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான 11-ஆம்,12-ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்களிடையே மாவட்ட அளவில் தமிழில் கவிதை, கட்டுரை,பேச்சுப்போட்டிகள் நடத்துதல்

தமிழ் வளர்ச்சி –  2015 – 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான  11-ஆம்,12-ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்களிடையே  மாவட்ட அளவில் தமிழில் கவிதை, கட்டுரை,பேச்சுப்போட்டிகள் நடத்துதல் 

error: Content is protected !!