பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கால அட்டவணை அறிவிப்பு  

 மார்ச் 15 – தமிழ் முதல் தாள்

மார்ச் 16 – தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 22 – ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் 29 – ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்

ஏப்ரல் 4 – கணிதம்
ஏப்ரல் 7 – அறிவியல்
ஏப்ரல் 11 – சமூக அறிவியல்
ஏப்ரல் 13 – விருப்ப மொழி பாடம்

error: Content is protected !!