பள்ளிக் கல்வி – உதவிபெறும் பள்ளிகள் – அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆங்கில வழி பாடப்பிரிவு தவங்க அனுமதி அளித்தல் – ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.

schedu_t_148_2018

error: Content is protected !!