மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியாகளுக்கான பணியிடை பயிற்சி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.பயிற்சி நாள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

error: Content is protected !!