12ம் வகுப்புக்கான அரையாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

11.01.2016-மொழிப்பாடம் I

12.01.2016 -மொழிப்பாடம் ll

13.01.2016-ஆங்கிலம் l

14.01.2016 -ஆங்கிலம் ll

18.01.2016-வணிகவியல்,வீட்டு அறிவியல் /புவியியல்

19.01.2016-கணிதம், நுண் அறிவியல் /ப்யூட்டிசன்/புட்மேனேஜ்மெண்ட்

21.01.2016-இயற்பியல் /பொருளியல்

23.01.2016-வேதியல்/அக்கவுண்டன்சி

25.01.2016-உயிரியல், தாவரவியல் /வரலாறு

27.01.2016-கணினி அறிவியல் /உயிர்வேதியியல் /புள்ளியியல்

error: Content is protected !!