கணினி வழி கற்பித்தல்(ICT) சார்பு – ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்றல்

கணினி வழியாக கற்பித்தல் பணிக்காக ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு உரிய பயிற்சி வழங்கும் பொருட்டு இணைப்பிலுள்ள விவரங்களை பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இப்பயிற்சிக்கு அனைத்து வகை ஆசிரியர்ளும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆசிரியர்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படவேண்டும்.

CLICK HERE

error: Content is protected !!