விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்த பிறகு  அதனை print எடுத்துக்கொள்ளவும். இணையதளத்தில் online entry பதிவு செய்யும் போது Report -ல் தங்கள் பள்ளியின் பெயர் மற்றும் வரிசை எண் இடம் பெற்றுள்ளதா என்பதை கவனிக்கவும்.  அவ்வாறு பள்ளியின் பெயர் இல்லை எனில் மீண்டும்புதியதாக பதிவு செய்யவும்.  Password மாற்றும் வசதி உள்ளது. இணையதள இணைப்பு காலை 10மணிக்கு வழங்கப்படும்

user name : School Udise Number
password : abc123

TECHNICAL SUPPORT CONTACT :  9486757471

CLICK HERE ONLINE ENTRY FOR QUARTERLY RESULT ANALYSIS

error: Content is protected !!