அரசு ஊழியர்கள் / ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படிக்கான அரசாணை வெளியீடு

G.O.No.245 Dt: October 10, 2014 – படிகள் – அகவிலைப்படி – 01.07.2014 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் – ஆணைகள் – 

G.O.No.245 Dt: October 10, 2014 – ALLOWANCES – Dearness Allowance – Enhanced Rate of Dearness Allowance from 1st July 2014 – Orders Click Here…

error: Content is protected !!