10ம் வகுப்புக்கான அரையாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

11.01.2016-மொழி பாடம் I
13.01.2016-மொழி பாடம் ll
18.01.2016-ஆங்கிலம் l
20.01.2016-ஆங்கிலம் ll
22.01.2016-கணிதம்

25.01.2016-அறிவியல்
27.01.2016-சமூகஅறிவியல்
error: Content is protected !!